Beste vrienden,

Sinds mijn periodieke brief van vorige week gewijd aan het voorstel tot oprichting van een processus instituant voor Europa ging het in stroomversnelling: ik kreeg verschillende positieve reacties uit uiteenlopende hoeken en milieus op de voorgestelde werkwijze, uiteengezet in de samenvatting (zie bijlage) van het voorstel: het besef van de noodzaak om Europa "heruit te vinden" of "opnieuw te stichten" is over het algemeen vrij sterk aanwezig. Iedereen voelt aan dat "de bevolking" betrokken moet worden en vraagt zich af hoe dit concreet kan worden aangepakt. Men beseft dat het referendum niet het geschikte middel blijkt te zijn om dit te bereiken; dat onmiddellijke versterking van een Europees bestuur, nochtans noodzakelijk, geen politiek antwoord op een Brexit is en de indruk zou kunnen geven dat de machthebbers geen oren hebben naar de ontevredenheid van een steeds groter deel van de bevolking met betrekking tot de huidige werking van Europa.

Behalve deze drie redenen die ik in gedachten had bij mijn schrijven, worden nu twee andere door sommigen onder u naar voren gebracht: de oprichting van een 'processus' vanuit lokale assemblees mogelijk maken om onze Britse vrienden erbij te betrekken, want zeggen dat we samen Europa gaan heruitvinden is niet in tegenstrijd met een populaire stem tegen het "Europa van nu". Het 'processus' word georganiseerd op termijn, de voorstellen van de burgers, in al hun verscheidenheid, kunnen centraal staan in de toekomstige Europese verkiezingen, wat de complementariteit – en niet de concurrentie – tussen deliberatieve democratie en een representatieve democratie aantoont.

Velen zeggen me dat, om een nieuwe etappe te markeren, we ons niet alleen moeten laten leiden door nationale leiders, Europese instellingen, regio’s en steden, maar ook door burgers via een „burgerinitiatief ”, zoals voorzien in het Verdrag van Lissabon. Ik geef toe dat ik me hierop niet heb voorbereid, maar dit argument is volkomen gegrond. Ziehier, wat de tekst zou kunnen zijn voor de lancering van dit initiatief in overeenstemming met het geldige model.

Voorgesteld burgerinitiatief

Titel van het voorgestelde burgerinitiatief:

het Europese project te heroverwegen op vertrekkende van burgers: een constituerende vergadering

Betreft:

De integratie en uitbreiding van de EU heeft niet geleid tot een gemeenschappelijke bestemming.

Europa vandaag her-uitvinden vanuit een overlegproces door de burgerbevolking, daarna door een Europese.

Beschrijving van de doelstellingen van het voorgestelde burgerinitiatief waarop de Commissie wordt verzocht te handelen:

De collectieve formulering van een Europees project door beraadslaging, gespreid in de tijd, in panels met lokale burgers, daarna met een Europese vergadering zal zijn vruchten afwerpen op voorwaarde van een humaan engagement (vertaling en vertolking en expertise), uitrusting (ruime verspreiding der debatten, Europese vergaderingen), financiële (schadeloosstelling van burgers)en politiek (verbintenis en voort te bouwen op de voorstellen) van de Commissie en de andere Europese instellingen.

De lancering van het burgerinitiatief betekent het vooraf vormen van een eerste kern van burgers bereid deze oproep te ondertekenen en wonende in minstens zeven lidstaten. Het is vanzelfsprekend dat ik mij tot u richt, met wie ik de gewoonte heb aangenomen voorstellen en ideeën uit te wisselen. Gelieve degenen die instemmen met hun naam te associëren met dit burgerinitiatief te antwoorden op dit adres met de volgende informatie: Naam en voornaam, adres met postcode, woonplaats en land, nationaliteit, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Elk moet in bijlage een kopie van een identiteitsbewijs waaruit zijn woonplaats blijkt (hetzelfde als gemeld) sturen. In de publicatie van het initiatief worden enkel uw naam, voornaam en adres vermeld. Uw telefoonnummer en e-mailadres worden gemaskeerd.

Uw feedback zal ons in staat stellen uw verhoogde interesse voor de voorgestelde Europese grondwetgevende vergadering (Assemblée instituante européenne) te appreciëren en indirect te laten weerklinken in de vier hoeken van de Europese Unie

Afhankelijk van de antwoorden, wil ik, wat het best de diversiteit van de eerste ondertekenaars weerspiegelt, naar voren brengen.

Ter informatie, vanaf één miljoen handtekeningen is het burgerinitiatief gevalideerd en gaat het ter discussie tussen Parlement, Commissie en Raad. Een enkel initiatief tot nu toe heeft z'n doel bereikt, namelijk het recht op water voor allen. In de huidige situatie zegt niets dat wij die drempel wel of niet gaan bereiken, maar ook zonder die te bereiken, sturen de ondertekenaars in heel Europa een krachtig signaal naar de leiders, waarvan sommige lijken te luisteren naar ons idee.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie

Pierre